Kasutustingimused

 

Nõuded ja tingimused

Käesolevad tingimused reguleerivad teie jaoks meie veebilehe kasutamise. Kasutades FEE OLIVE veebilehte, aktsepteerite täielikult ka allolevaid tingimusi. Kui te ei nõustu käesolevate tingimustega või mingi osaga nendest tingimustest, ei tohi te meie kodulehekülge kasutada.

Et kasutada meie kodulehekülge, peate olema vähemalt 18. aastane. Kasutades meie veebilehte (ning nõustudes käesolevate tingimustega) garanteerite ja kinnitate, et olete vähemalt 18. aastane.

(1) Käesolevad nõudmised ja tingimused

Käesolevad nõudmised ja tingimused on koostatud SEQ Legal süsteemi abil, mida võib leida aadressil http://www.template-contracts.co.uk ja mis on saadaval ka aadressil http://www.website-law.co.uk.

(2) Luba FEE OLIVE veebilehe kasutamiseks

Kui seadusega ei ole sätestatud teisiti, kuuluvad kõigi sellel lehel leiduvate materjalide intellektuaalse omandi autoriõigused meile ja/või meie litsenseeritud koostööpartneritele. Kõik õigused on kaitstud.

Kõiki materjale võib isiklikuks tarbeks vaadata, alla laadida ning printida tingimusel, et ühtlasi järgitakse ka kõiki käesolevas dokumendis esitatud piiranguid, nõudeid ja muid tingimusi.

(3) FEE OLIVE veebilehekülje kasutajad ei tohi:

(a) Avaldada, publitseerida ega esitada käesoleval veebilehel leiduvaid materjale (sh taasavaldamine teistel veebilehekülgede);

(b) müüa, rentida või litsenseerida veebilehel leiduvaid materjale;

(c) eksponeerida veebilehel leiduvaid materjale avalikes keskkondades;

(d) reprodutseerida, dubleerida, kopeerida või kasutada siin leheküljel leiduvaid materjale ärilistel eesmärkidel;

(e) muuta või toimetada sellel veebilehel leiduvaid materjale.

(f) jagada käesoleval veebilehel leiduvat materjali, välja arvatud konkreetselt ja selgesõnaliselt jagamiseks mõeldud materjali, nagu meie uudiskiri ja Facebook share nupuga varustatud sisu.

Kui sisu on konkreetselt ja selgesõnaliselt lubatud jagada, võib seda teha ainult mitteärilistel eesmärkidel.

(4) Lubamatu kasutamine

Te ei tohi kasutada meie veebilehte ükskõik millisel viisil, mis põhjustab või võib põhjustada kahju veebilehel leiduvate materjalide eksponeerimisele, kättesaadavusele. Samuti ei tohi kasutada lehekülge viisil, mis on seotud pettuse või teadliku kahju tekitamise või mõne muu ükstaspuha, mis liiku ebaseadusliku tegevuse, nagu pettuse, kelmuse või illegaalse äritegevuse eesmärgil.

Te ei tohi kasutada meie kodulehte viisil, mis võimaldab kopeerida, toimetada, edastada, saata, talletada, avaldada või levitada materjali, mis koosneb (või on seotud) igasuguse nuhkvaraga, arvutiviirusega, Trooja hobuste, ussviiruste, klahvivajutuste logijate, rootkiti või ükstaspuha millise muu pahatahtliku tarkvara.

Kasutajad ei tohi meie kodulehel kasutada süstemaatilisi või automatiseeritud andmekogumisprogramme (k.a. scraping, data mining, data harvesting programmid) ilma meiepoolse kirjaliku loata.

FEE OLIVE kodulehekülge ei tohi kasutada kommertsteadete edastamiseks või levitamiseks ega ka spämmi saatmiseks.

FEE OLIVE kodulehekülge ei tohi kasutada mitte ühelgi ärilisel või turunduslikul eesmärgil, ilma meiepoolse kirjaliku nõusolekuta.

(5) Piiratud juurdepääs

 Pääs meie kodulehe osadele aladele ja menüüdesse on piiratud ning lubatud ainult registreeritud kasutajatele. Meil on alati õigus piirata juurdepääsu ka teistele meie kodulehe aladele või vastavalt vajadusele ka tervele FEE OLIVE koduleheküljele.
 
Kui oleme saatnud Teile kasutajanime ja parooli, et võimaldada juurdepääsu piirangualadele või muudele aladele, kus on ligipääs sisule, toodetele ja teenustele, peate omalt poolt tagama, et hoiate Teile antud kasutajatunnust ja parooli alati konfidentsiaalsena.
 
FEE OLIVE võib seada väljastatud kasutajanimedele ja paroolidele blokeeringuid ja seda oma äranägemisel ilma ette teatamata või selgitusi andmata.

(6) Kasutajate loodud sisu
 
Käesolevates tingimustes tähendab "kasutaja loodud sisu" materjali (sealhulgas tekstid, pildid, audio- ja videomaterjal ning muu audio-visuaalne materjal), mida kasutajad on ise esitanud meie kodulehel, ükskõik millistel eesmärgil.
 
Kasutajad annavad meile ülemaailmse, tähtajatu, mitte-eksklusiivse, autoritasudest vaba voli kasutada, reprodutseerida, kohandada, levitada ja tõlkida antud sisu nii konkreetse meediumi raames kui ka kõikvõimalikes tulevikuväljundites, milles Faye Home oma kommunikatsioonitegevust korraldab. Faye garanteerib kasutajate loodud sisu õiguspärase ja seadusliku kasutamise ning omab õigust esitada hagi kolmandatele osapooltele, kui kasutajate poolt loodud sisu on kasutatud ebaseaduslikult.
 
Kasutajate poolt loodud sisu ei tohi olla ühelgi moel õigusvastane või ebaseaduslikus vormis. See ei tohi rikkuda mistahes kolmandate isikute seadusest tulenevaid õiguseid ning selle avaldamine ei tohi põhjustada õiguslikke meetmeid teie, meie või kolmandate osapoolte vastu.
 
Kasutajad ei tohi meie veebilehel esitada sisu, mis on hetkel või minevikus olnud seotud kaebustega või ükstaspuha mis sisu, mis on varasemalt kohtu või mõne muu vastava seadusorgani poolt ebaseaduslikuks tunnistatud.
 
Meil on õigus ette teatamata muuta või eemaldada FEE OLIVE kodulehele lisatud materjale või muid andmeid, mida hoitakse meie serverites. 
 
Vaatamata oma õigustele, mis puudutavad kasutajate loodud sisu töötlemist, ei kohustu FEE OLIVE jälgima kogu kasutajate poolt loodud või FEE OLIVE veebilehel avaldatud sisu.

7) Garantiipiirangud
 
Me ei garanteeri leheküljel avaldatud informatsiooni terviklikku täpsust ja ei saa lubada lehekülje alalist kättesaadavust. Kolmandate osapoolte tehtud muudatuste tõttu ei ole meil alati võimalik kuvada uusimat ja/või kõige ajakohsemat informatsiooni, mis puudutab FEE OLIVE poolt vahendatavaid tooteid või teenuseid. 

8) Piirangud ja vastutuse välistus
 
Mitte miski käesolevates tingimustes ei: (a) piira või välista meie või teie oma vastutust hooletusest tingitud vigastuste või surma korral; (b) piira või välista meie või teie oma vastutust pettuse või pettuse eest; (c) piira meie või teie oma kohustusi viisil, mis ei ole lubatud kohaldatud õiguse ja seaduste alusel, või (d) saa välistada mis tahes meie või teie oma kohustusi.
 
Piirangud ja välistused käesolevates nõuetes ja tingimustes ning antud dokumendis (a) on otseses suhtes eelmistes lõikes toodud punktidega, ja (b) reguleerivad kõigi kohustustest tulenevaid tingimusi ja/või tingimusi muude seotud teemadega, sealhulgas kohustused, mis on seotud hooletust kasutamisest tekkinud kahju tulemusena.
 
Me ei vastuta kasutajatele tekkinud kahjusid, mis tulenevad meist mittetulenevatel põhjustel või vääramatu jõu (force majore) poolt tekitatuna.
 
Me ei vastuta mitte mingite kahjustuste eest teie äritegevusele, mis on tekkinud meie veebilehe või tellimissüsteemi ebakorrapärase kasutamise tõttu.
 
Me ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud meie kodulehele avaldatud andmetele, andmebaasidele või meie serverisse salvestatud tarkvarale.
 
Me ei vastuta erikahjude ega kaudsete kahjude eest, mis on tekkinud meie süsteemi kasutamise tulemusena.

(9) Kahjutasud
 
Käesolevaga vabastate meid mis tahes kahjude, kahjustuste, kulude, kohustuste ja kulude hüvitamisest (sealhulgas kohtukuludest ja kõigist hüvitistest, mis on seotud kolmandatele osapooltele põhjustatud kahjunõuetega või teie juriidiliste nõustajate kuludega) 

10) Käesolevate nõuete ja tingimuste rikkumine
 
Ilma et see piiraks teisi käesolevates tingimustes toodud nõudeid ja kohustusi, on FEEL õigus peatada juurdepääsu meie veebilehele. Kui käesolevaid nõudeid ja tingimusi on rikutud mistahes viisil, mida saab käsitleda rikkumisena on meil õigus blokeerida rikkujate IP aadresse, pöörduda kaebusega rikkujate interneti teenusepakkujate poole, taotleda juurdepääsu tõkendeid meie veebilehele ja/või pöörduda kohtu või muude õigusorganite poole.

(11) Muudatused
 
Käesolevaid nõudeid ja tingimusi võib FEE aeg-ajalt muuta. Tingimuste muutmisel hakkavad uued nõuded ja tingimused kehtima alates nende avaldamise kuupäevast. Kontrollige seda lehekülge regulaarselt, et oleksite alati kursis kehtivate tingimustega.  

(12) Õiguste määramine kolmandatele osapooltele
 
FEE võib antud dokumendis olevaid õigusi ja kohustusi anda edasi kolmandatele osapooltele ilma teie nõusolekut küsimata.

Kasutajad ei tohi antud dokumendis olevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele osapooltele edasi anda.

(13) Nõuete mõistetavus
 
Kui kohus või muu samalaadne seaduslik organ peaks määrama mõne käesolevates tingimustes toodud punkti ebaseaduslikuks või teostamatuks, siis see punkt kustutatakse või muudetakse seadustele vastavaks. Kõik muud nõuetes ja tingimustes esitatud sätted jäävad kehtima, kuniks pole teisiti sätestatud.

(14) Terviklik kokkuleppe
 
Käesolevad tingimused koos meie privaatsuspoliitikaga moodustavad lepingu Teie ja meie vahel ja määravad ära meie kodulehekülje kasutamise terviklikud eeskirjad.

(15) Kooskõla seadusega
 
Need tingimused on reguleeritud ja tõlgendatud viisil, mis tagab kooskõla Eesti ja Euroopa seadusandlusega. Võimalike vaidluste lahendamine lasub Eesti Vabariigi kohtusüsteemi ainupädevuses.

(16) Registreeringud ja tegevusload


FEE on registreeritud kaubamärk. Online versiooni registreeringust saab kontrollida aadressil http://oami.europa.eu/. 

Meie registreerimisnumber on 008833758.
 
Meie käibemaksukohuslase number on EE101349699.
           
(17) Meie andmed
 
Meie firma tegevusnimi on FEE OLIVE OÜ
Meie firma registreerimisnumber on 11895052.
Meie firma registreeritud aadress on Tuukri 50, Tallinn 10120, Eesti.
Meiega saab ühendust e-posti teel info@feeolive.eu

(18) Ostude sooritamine

Kõik hinnad FEE OLIVE koduleheküljel on esitatud Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

Ostja kohustub ostu sooritamisel esitama meile tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. FEE OLIVE ei vastuta tellimuse täitmisel ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

Müük toimub ainult siis, kui Ostja on saatnud E-poe kodulehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud tervikliku summa.

(19) Tarneaeg

FEE OLIVE paneb kauba teele kas makse laekumise päeval või sellele järgneval tööpäeval. Kuna paljud meie kaubad on hooajalised, siis võib osade kaupade tarneaeg olla pikem. Sel juhul teavitatakse klienti koheselt ning edastatakse eeldatav tarneaeg.

Kui hooajaliste kaupade tarneaeg ei vasta kliendi ootustele, tagastatakse kliendi poolt tasutud summa 1 tööpäeva jooksul.

Ostjale saadetakse kaubad talle sobivat teenust kasutades ja vastavalt kehtivatele hinnakirjadele.

Müüja ei vastuta postiteenuse pakkuja poolt põhjustatud viivituste pärast.

(20) Tagastusõigus

FEE OLIVE E-poest ostetud kaupadele kehtib 10-päevane tagastusõigus.

Tagastatav toode peab olema veatu, originaalpakendis ja kasutamata.

Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade emailile info@feeolive.eu

Tagastamisel kantakse ostjale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 15 päeva pärast taganemisteate saamist.

Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

Kauba saatekulud ei kuulu tagastamisele.

Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta lepingu punktis toodud tagastustingimustele, siis raha ostjale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule. ostjale toote tagastamisega seotud kulud katab ostja.

(21) Erimeelsused

Erimeelsused FEE OLIVE OÜ ning ostja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Omavahelisel kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.